Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser for Brand Design IVS.

I nedenstående afsnit er de generelle forretningsbetingelser for samarbejde og samhandel med Brand Design IVS beskrevet. Generelt Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle mundtlige og skriftlige aftaler og kontrakter, som indgås mellem Brand Design IVS (i det følgende kaldet Selskabet) og kunden.

 

Kundens forpligtelser:

Kunden skal stille alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed for selskabets udførelse af opgaven, og meddele Selskabet alle de til opgaven nødvendige oplysninger. Kunden er forpligtet til at deltage i møder under projektforløbet i det omfang dette er nødvendigt og skønnes hensigtsmæssigt for projektets gennemførelse. Ved design og opsætning af sites, faktureres 80% af tilbudssummen ved opstart og rest beløbet ved aflevering. SEO /vedligehold /service abonnementer faktureres ved opstart og her efter hver d. 1 i en mdr.

Under evt. møder skal Kunden være repræsenteret ved beslutningsdygtige repræsentanter.

 

Selskabets forpligtelser:

Selskabet leverer de ydelser, der er nærmere specificeret i tilbud og ordrer, med tilhørende bilag. Dette være sig prisoverslag, tilbud eller kontraktdokumenter – afhængig af projektets omfang, skal kunden leverer tekster og billeder til opgavens udførelse, dette materiale skal foreligge i samlet stand før opgaven opstartes – Dette er dog upåvirket af opstarts fakturering, denne faktureres når ordrer er underskrevet.

Priser Kontrakt- eller aftalesummen og alle priser i øvrigt, herunder timepriser, er angivet eksklusiv moms.

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, omfatter kontraktsummen kun det der er beskrevet i tilbuddet, øvrige opgaver løses på regning. Hvis ikke andet fremgår af tilbud og ordrer, køre alle vores abonnementer med en min. binding på 36 mdr. Dette er gældens for både SEO og vedligehold, efter endt binding er der 1. mdr opsigelse.

 

Betalingsvilkår:

Såfremt der ikke er indgået specifik aftale om særlige betalingsvilkår er Selskabet berettiget til ved hver måneds udgang at fremsende fakturaer for udført arbejde og eventuelle øvrige udgifter i den forløbne periode.

Alle fakturaer skal betales med den aftalte betalingsfrist på 8 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes morarenter jævnfør Renteloven. Herudover tillægges et varslingsgebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse.

Såfremt kunden ikke betaler rettidigt er selskabet berettiget til med 8 dages skriftligt varsel at standse alle videre arbejder, samt at opsige abonnementer, hvorefter Kundens brugsret til Selskabets domæne ophører umiddelbart. Såfremt kunden træder i betalingsstandsning, indleder akkordforhandlinger, går konkurs eller lignende, er Selskabet ligeledes berettiget til straks at standse videre arbejder, samt at opsige indgåede abonnements aftaler.

Brand Design IVS har ejerskabet over alle domæner der ligger på selskabets platform , medmindre andet skrifteligt er aftalt, og forbeholder sig den fulde ret til at lukke hjemmesiden ved mangel på betaling fra kundens side.

 

Ændring af aftalen:

Såfremt der sker ændringer i projektet/opgaven eller projektets/opgavens omfang, der ligger udover, hvad der kan anses indeholdt i Selskabets ydelser, er Selskabet berettiget til at kræve eventuelle aftalte om deadlines forlænget, ligesom selskabet er berettiget til at kræve særskilt betaling for ekstra arbejder, arbejde udenfor normal arbejdstid på grundlag af de til enhver tid for selskabet gældende timepriser.

 

Ophavsret og brugsret:

Selskabet har ophavsretten til alle domæner der ligger på Brand Design IVS platform, Kunden ejer indholdet på sitet og kan få dette udleveret på en zipfil (mod en merpris for pakning af filen), så frem alle betalinger og øvrige forpligtelser er overholdt.  Skulle der være restance, forbeholder Brand Design IVS sig retten til, at beholde indholdet på sitet som pant i udlægget.

Hvis Selskabet har bidraget til formuleringer og/eller illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse. Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har Selskabet ikke ansvar for fejl, mangler samt eventuelle uforudsete følger af brugen af produktet/leverancen.

 

Ansvaret for produktets videre anvendelse påhviler alene kunden:

Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde billede godkendelse fra tredjepart, dette forstået så ledes, at kunden har udleveret materiale der ikke måtte anvendes, da ophavsretten tilhøre en 3. part, og derfor ikke må benyttes til offentligt profilering af kundens virksomhed, påhviler dette sagsanlæg kunden alene. Brand Design IVS forpligter sig til at rådgive og vejlede omkring brugen af materiale.

Brand Design IVS  kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, linkboms, herunder driftstab, mistet avance, driftsforstyrrelser og lignende, i forbindelse med nedetid på udbyders server, eller anden udefra kommende forstyrelse der koster drift forstyrrelser på kundens site, og i sidste instans tab af indtægter i virksomheden.

 

Opsigelse:

Såfremt kunden ønsker at afbryde samarbejdet, skal dette meddeles skriftligt til selskabet. Selskabet er herefter berettiget til at fremsende faktura for alt udført arbejde, samt fakturering for hele bindingstiden og opsigelse tiden. Tvister eller andet der måtte opstå, anfægter ikke dette dokument, det her påførte vil altid gå forud for et hvert andet dokument.